เรือลอยอังคาร
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

green

แบบฟอร์มเอกสารการลาต่าง ๆ

๑. แบบ ๑ แบบฟอร์มขออนุญาตลาไม่เกิน ๒๔ ชม.

๒. แบบ ๒ แบบฟอร์มขออนุญาตลาเกิน ๒๔ ชม.

๓. แบบ ๓ ใบลาป่วย

๔. แบบ ๔ ใบลาคลอดบุตร

๕. แบบ ๕ ใบลากิจ

๖. แบบ ๖ ใบลาพักผ่อนประจำปี

๗. แบบ ๗ ใบลาขอนุญาตอุปสมบท

๘. แบบ ๘ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๙. แบบ ๙ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหข้าราชการลาอุปสมบท

๑๐. แบบ ๑๐ ในลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจน์ ณ เมือง เมกกะ ประเทศศาอุดิอาระเบีย

๑๑. แบบ ๑๕ ใบขอยกเลิกวันลา

๑๒. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ

๑๓. ใบลาเกษียณอายุราชการ

blue

แบบฟอร์มเอกสารธุรการและกำลังพล กอง สน.กร.

๑. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล

๒. รายการตรวจสอบหนี้สินของผู้ที่ขอลาออกจากราชการ

๓. หนังสือมอบฉันทะ

๔. หนังสือมอบอำนาจ

๕. ใบเปลี่ยนเวร – ยาม

๖. ใบรายงานขอรับทุนการศึกษา

๗. แบบฟอร์มหมายประวัติเพิ่มเติม

๘. รายงานประจำตัวข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

๙. แบบฟอร์มเสนอความต้องการในการย้ายบรรจุนายทหารประทวน

๑๐. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

๑๑. รายงานเมื่อต้องคดีอาญา

๑๒. รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย

๑๓. แบบคำขอรับบัตรประจำตัว

๑๔. รายงานการขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ กอง สน.กร.

๑๕. แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ในพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี และระยอง

๑๖. แบบฟอร์มขอยืมใช้พาหนะเพื่อการสวัสดิการตามสายงานปกติ (เรือลอยอังคาร)

๑๗. แบบฟอร์มขอยืมใช้พาหนะเพื่อการสวัสดิการตามสายงานสวัสดิการ กร. (เรือลอยอังคาร)

orange

แบบฟอร์มเอกสารด้านการเงิน

๑. ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

๒. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

๓. คำขอรับเงินผ่านธนาคาร

๔. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)

๔. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการนอกประจำการ)

๕. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำการ)

๖. แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีข้าราชการได้รับคำสั่ง

ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

๗. ใบนำส่งเงิน (กง.๔)

๘. ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

๙. ใบเบิกเงินค่าชดเชยยานพาหนะ

๑๐. ใบยืมเงิน (กง.๓)

๑๑. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

๑๒. ใบสำคัญรับเงิน (กง.๒)

๑๓. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๐)

๑๔. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๑๙)

๑๕. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๑)

๑๖. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๒๐)

๑๗. หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการได้รับคำสั่ง

ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ ๗๒๒๑)

๑๘. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

๑๙. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการเกิน ๑ คน)

brown

แบบฟอร์มเอกสารรับ-ส่งหน้าที่เวรยาม กอง สน.กร.

๑. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ นายทหารเวรสั่งการ กอง สน.กร.

๒. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ นายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.

๓. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ ผู้ช่วยนายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.

๔. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ จ่าเวร กอง สน.กร.

๕. ใบบันทึกอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน (สำหรับนายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.)

๖. แบบรายงานการตรวจสอบอุบัติเหตุ และความเสียหาย (สำหรับนายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.)

๗. รายงานการรับ - ส่งหน้าที่ หน.ศยก.ศปก.กอง สน.กร.

violet

แบบฟอร์มเอกสาร ต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของ กร.

. ขอรายงานซ่อมทำสถานที่ราชการ

. ขอรับการสนับสนุน จนท. ฯ ซ่อมทำบ้านพัก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา กอง สน.กร. 

. ขอรับการสนับสนุน จนท.ตัดแต่งต้นไม้

. แบบแปลนต่อเติมบ้าน ป.เดี่ยว

. แบบแปลนต่อเติมบ้าน ป.แฝด

. แบบฟอร์มขออนุญาตขนของออกนอกหมู่บ้าน กร.

๗. ขอรับการสนับสนุน จนท.ซ่อมทำมาตรวัดกระแสไฟฟ้า (ขอรับแบบฟอร์มที่แผนกอาคาร ฯ โดยตรง)

. ขออนุญาตต่อเติมบ้านพักอาศัย

๙. ระเบียบกองเรือยุทธการว่าด้วยการเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัยของกองเรือยุทธการ พ.ศ.๒๕๔๔

๑๐. ระเบียบ กอง สน.กร.ว่าด้วยการดูแลอาคารพักอาศัยของกองเรือยุทธการ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๑. แบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๔ 

๑๒. รายงานขอพักอาศัยในอาคารพักอาศัยพื้นที่ ๑ บก.กร. เป็นการชั่วคราว หนังสือสัญญาค้้าประกัน ผู้ขอพักอาศัยในบ้านพักพื้นที่ ๑ บก.กร. เป็นการชั่วคราว

๑๓. แบบฟอร์มส่งคืนบ้านพักอาศัยพื้นที่ ๑ บก.กร.

๑๔. แบบรายงานการขอรับการพิจารณาเข้าพักอาศัยในบ้านพักของกองทัพเรือ พื้นที่ ๑ บก.กร.

๑๕. แบบรายงานขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพักของกองทัพเรือ พื้นที่ ๑ บก.กร.

๑๖. แบบรายงานขออนุญาตเข้าพักอาศัยบ้านพักพื้นที่ ๑ บก.กร. ประเภทโสด

Last Updated (Wednesday, 12 October 2022 07:39)

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
         นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
Read More 2198 Hits
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่บ้าน
Read More 2921 Hits