Unable to create /modules/mod_novasfh/engine/sfh_47.xml configuration file.
Click here for more information.
Please update your Flash Player to view content.
เรือลอยอังคาร
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ศูนย์ดูแลสุนัขจรจัดกองทัพเรือ
Dog
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

green

แบบฟอร์มเอกสารการลาต่าง ๆ

๑. แบบ ๑ แบบฟอร์มขออนุญาตลาไม่เกิน ๒๔ ชม.

๒. แบบ ๒ แบบฟอร์มขออนุญาตลาเกิน ๒๔ ชม.

๓. แบบ ๓ ใบลาป่วย

๔. แบบ ๔ ใบลาคลอดบุตร

๕. แบบ ๕ ใบลากิจ

๖. แบบ ๖ ใบลาพักผ่อนประจำปี

๗. แบบ ๗ ใบลาขอนุญาตอุปสมบท

๘. แบบ ๘ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ข้าราชการลาอุปสมบท

๙. แบบ ๙ หนังสือแสดงการพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใหข้าราชการลาอุปสมบท

๑๐. แบบ ๑๐ ในลาขออนุญาตไปประกอบพิธีฮัจน์ ณ เมือง เมกกะ ประเทศศาอุดิอาระเบีย

๑๑. แบบ ๑๕ ใบขอยกเลิกวันลา

๑๒. แบบฟอร์มขอลาออกจากราชการ

๑๓. ใบลาเกษียณอายุราชการ

blue

แบบฟอร์มเอกสารธุรการและกำลังพล กอง สน.กร.

๑. คำขอหนังสือรับรองการมีสิทธิ์รับเงินค่ารักษาพยาบาล

๒. รายการตรวจสอบหนี้สินของผู้ที่ขอลาออกจากราชการ

๓. หนังสือมอบฉันทะ

๔. หนังสือมอบอำนาจ

๕. ใบเปลี่ยนเวร – ยาม

๖. ใบรายงานขอรับทุนการศึกษา

๗. แบบฟอร์มหมายประวัติเพิ่มเติม

๘. รายงานประจำตัวข้าราชการต่ำกว่าสัญญาบัตร

๙. แบบฟอร์มเสนอความต้องการในการย้ายบรรจุนายทหารประทวน

๑๐. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่ความตาย

๑๑. รายงานเมื่อต้องคดีอาญา

๑๒. รายงานเมื่อต้องคดีแพ่งหรือล้มละลาย

๑๓. แบบคำขอรับบัตรประจำตัว

๑๔. รายงานการขอกู้เงินกองทุนสวัสดิการ กอง สน.กร.

๑๕. แบบฟอร์มการขอใช้รถยนต์ในพื้นที่ จังหวัด ชลบุรี และระยอง

๑๖. แบบฟอร์มขอยืมใช้พาหนะเพื่อการสวัสดิการตามสายงานปกติ (เรือลอยอังคาร)

๑๗. แบบฟอร์มขอยืมใช้พาหนะเพื่อการสวัสดิการตามสายงานสวัสดิการ กร. (เรือลอยอังคาร)

orange

แบบฟอร์มเอกสารด้านการเงิน

๑. ใบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

๒. ใบเบิกค่ารักษาพยาบาล

๓. คำขอรับเงินผ่านธนาคาร

๔. แบบขอรับค่าเช่าบ้าน (แบบ ๖๐๐๕)

๔. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการนอกประจำการ)

๕. แบบแจ้งความจำนงขอเปลี่ยนแปลงการโอนเงินผ่านธนาคาร (สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำการ)

๖. แบบหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณีข้าราชการได้รับคำสั่ง

ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ

๗. ใบนำส่งเงิน (กง.๔)

๘. ใบเบิกค่าใช้จ่ายการเดินทางไปราชการ

๙. ใบเบิกเงินค่าชดเชยยานพาหนะ

๑๐. ใบยืมเงิน (กง.๓)

๑๑. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.๑๑๑)

๑๒. ใบสำคัญรับเงิน (กง.๒)

๑๓. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๐)

๑๔. หนังสือแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๑๙)

๑๕. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๑๒๑)

๑๖. หนังสือตอบรับการแจ้งการใช้สิทธิ์ (แบบ ๗๒๒๐)

๑๗. หนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร กรณีข้าราชการได้รับคำสั่ง

ให้ไปช่วยปฏิบัติราชการ (แบบ ๗๒๒๑)

๑๘. หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษ

๑๙. หลักฐานการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (กรณีเดินทางไปราชการเกิน ๑ คน)

brown

แบบฟอร์มเอกสารรับ-ส่งหน้าที่เวรยาม กอง สน.กร.

๑. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ นายทหารเวรสั่งการ กอง สน.กร.

๒. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ นายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.

๓. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ ผู้ช่วยนายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.

๔. แบบฟอร์มรายงานการรับ - ส่งหน้าที่ จ่าเวร กอง สน.กร.

๕. ใบบันทึกอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชน (สำหรับนายทหารเวรประจำวัน กอง สน.กร.)

violet

แบบฟอร์มเอกสาร ต่าง ๆ เกี่ยวกับบ้านพักอาศัยของ กร.

๑. ขออนุญาตเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัย กร. ประเภทครอบครัวสัญญาบัตร

๒. ขออนุญาตเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัย กร. ประเภทคนโสด

๓. ขออนุญาตเข้าพักอาศัยในอาคารพักอาศัย กร.ประเภทครอบครัวประทวน

๔. แบบรายงานขอรับการพิจารณาเข้าพักอาศัยในอาคารที่พักส่วนกลาง

๕. ขอรายงานซ่อมทำสถานที่ราชการ

๖. ขอรับการสนับสนุน จนท. ฯ ซ่อมทำอุปกรณ์ประปาภายในบ้านพักอาศัยของทางราชการ หมู่บ้าน กร .

๗. ขอรับการสนับสนุน จนท. ฯ ซ่อมทำอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านพักอาศัยของทางราชการ หมู่บ้าน กร.

๘. ขอรับการสนับสนุน จนท.ตัดแต่งต้นไม้

๙. ขอรับการสนับสนุน จนท.แผนกช่างโยธา ฯ ซ่อมทำบ้านพักอาศัย

๑๐. แบบแปลนต่อเติมบ้าน ป.เดี่ยว

๑๑. แบบแปลนต่อเติมบ้าน ป.แฝด

๑๒. แบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพักอาศัยในบ้านพัก กร. เป็นการชั่วคราว (๔๕ วัน)

๑๓. แบบฟอร์มขออนุญาตขนของออกนอกหมู่บ้าน กร.

๑๔. ขอรับการสนับสนุน จนท.ซ่อมทำมาตรวัดกระแสไฟฟ้า

Last Updated (Sunday, 08 March 2015 06:36)

 
ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ จัดข้าราชการ
Read More 154 Hits
พิธีเปิดกีฬาภายในกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
นาวาเอก ยุทธนา  เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการกองสนับสนุน
Read More 178 Hits
พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการ
  หน่วยขึ้่นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบ
Read More 109 Hits
พัฒนาพื้นที่หมู่บ้านกองเรือยุทธการ
  หน่วยขึ้่นตรงกองเรือยุทธการพื้นที่สัตหีบ
Read More 150 Hits
พิธีปลดทหารกองประจำการ
นาวาเอก ยุทธนา  เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการกองสนับสนุน
Read More 233 Hits
ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ ตรวจเยี่ยม กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
พลเรือเอก รังสฤษดิ์  สัตยานุกูล  ผู้บัญชาการกองเรือยุทธการ
Read More 230 Hits
พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพร
นาวาเอก ยุทธนา  เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
Read More 183 Hits
ประดับยศนายทหารประทวน
  นาวาเอก ยุทธนา  เอี่ยมสะอาด ผู้บังคับการกองสนับสนุน
Read More 297 Hits
iDeakh DIY How to remote access router from Anywhere outside 2017 DIY Wordpress Bug plugins revslider from Start Till now 2017 2018 iDeakh DIY Dron Spark 2017 Controll by your hand
iDeakh DIY How Hack Web Auto backlink SEO DIY How To Connect 2 Router Wifi Without Cable 2017 Top 10 Richest Doctors in the World in 2016