เรือลอยอังคาร
ศูนย์บริการแก๊สหุงต้ม
gas
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก ผู้บังคับบัญชา
44847
นาวาเอก สมจิตร  หลำวรรณะ 
ผู้บังคับการกองสนับสนุน กองเรือยุทธการ

02-web
นาวาเอก อนันตศักดิ์  น้ำรักษ์
องผู้บังคับการกองสนับสนัน กองเรือยุทธการ

IMG_1282 71371.1

นาวาโท ภาคิน  จีรนันทพร

ประจำกองบังคับการฯ

เรือเอก หญิง กัญชพร  คณะเจริญ

ฝ่ายการเงิน กองบังคับการ

0003 36280.1
นาวาโท สุพี  สาริกา

หัวหน้าแผนกพลาธิการฯ

นาวาตรี หรั่ง  ช่วงแพร

หัวหน้าแผนกขนส่งฯ

20 07-web
อัตราว่างรอการบรรจุ

หัวหน้าแผนกช่างโยธาฯ

นาวาโท ไพรัชน์  คุ้มเดช

หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง

42637 34578
นาวาโท ธงชัย  นามจิตร

หัวหน้าแผนกอาคารฯ

นาวาโท ปัญญา  ดิลกธรรมวุธ

หัวหน้าแผนกสวัสดิการฯ


20

อัตราว่างรอการบรรจุ

หัวหน้านายทหารธุรการและกำลังพลฯ

Last Updated (Thursday, 09 November 2023 12:23)