เรือลอยอังคาร
ศูนย์บริการแก๊สหุงต้ม
gas
เรือนไม้ชายน้ำ
ข้อเสนอแนะ
suggestion
ผู้เยี่ยมชมขณะนี้
We have 4 guests online
ผู้เยี่ยมชมทั้งหมด
หน้าหลัก ภารกิจหน่วย
            ดำเนินการเกี่ยวกับการส่งกำลัง  การขนส่ง  การช่างโยธา  การซ่อมบำรุง  และการบริการ  ตลอดจนการสวัสดิการ

และการกีฬาของกองเรือยุทธการ โดยมีขอบเขตความรับผิดชอบและหน้าที่สำคัญ ประกอบด้วย

          ๑. ควบคุม ดำเนินการจัดหา เก็บรักษา แจกจ่ายพัสดุบางประเภทให้แก่ บก.กร. กับจัดหาเสบียงอาหารบางประเภท

สนับสนุนหน่วยเรือของ กร.

          ๒. ดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งและการดับเพลิง ตลอดจนบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ กร.

          ๓. ดูแลรักษาพื้นที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ให้การบริการ การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ซ่อมบำรุงอาคาร

และที่พักอาศัย ตลอดจนสิ่งสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งปวง

          ๔. ซ่อมเรือใช้สอยเหนือแนวน้ำ กลจักร และส่วนประกอบตัวเรือ ซ่อมทำรถยนต์ และเครื่องทุ่นแรง ของ กร.

ในระดับสนับสนุน

          ๕. ควบคุม ดูแล รักษา อาคาร สำนักงาน อาคารรับรอง และที่พักอาศัยของ กร.จัดข้าราชการเข้าพักอาศัย

ในบ้านพักและที่พักของทางราชการ

          ๖. ดำเนินการเกี่ยวกับการสวัสดิการ และให้บริการด้านการกีฬาและการบันเทิง แก่ข้าราชการ รวมทั้งครอบครัว

ของข้าราชการสังกัด กร.

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
Top 10 Best Product in Home Kit 2017 Top 10 Best Product in Women Fashion 2017 Top 10 Best Product in Technology 2017 Top 10 Best Product in Car Accessories 2017

Last Updated (Monday, 18 December 2023 12:35)

 
กิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ
         นาวาเอก กฤษดา  จิระไตรพร ผู้บังคับการ กองสนับสนุน กองเรือยุทธการ
Read More 2198 Hits
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มรายงานสภาพอาคาร ประจำปี ๒๕๖๓ หมู่บ้าน
Read More 2921 Hits